Regulamin

logo biurokoncept

Regulamin określa zasady korzystania z katalogu artykułów oferowanych na stronie www.biurokoncept.pl, Al. Marcinkowskiego 12, 63-600 Kępno. Firma wpisana jest do ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy Łęka Opatowska pod numerem ewidencyjnym 831; posiada numer REGON 301730932, oraz numer NIP 619-201-05-74.

/ Postanowienia ogólne:

1. Oferta zamieszczona pod adresem www.biurokoncept.pl nie jest typowym sklepem internetowym. Zamieszczone produkty prezentowane są w celu zaznajomienia użytkownika serwisu z ofertą firmy BiuroKoncept.

2. Ceny prezentowane w katalogu są cenami netto wyrażonymi w polskich złotych. Cena podawana jest informacyjnie i nie jest wiążąca w momencie składania wstępnego zapytania w postaci zamówienia dokonanego za pomocą serwisu internetowego.

/ Zamówienia:

1. Zamówienia składane przez serwis www.biurokoncept.pl nie są wiążące dla żadnej ze stron - są jedynie zapytaniem o ofertę z określeniem orientacyjnej wartości zamówienia.

2. Po złożeniu zapytania pracownicy BiuroKoncept skontaktują się z klientem w celu określenia ostatecznej wartości zamówienia i ewentualnego doprecyzowania zamówienia.

3. Po dokonaniu weryfikacji użytkownik otrzymuje ostateczne zamówienie, które określa rodzaj towaru, nr referencyjny, kolor, materiał, ilość oraz wartość zamówienia. Na druku zamówienia określony jest termin realizacji, adres dostawy oraz sposób płatności.

4. Klient może dokonać zmian w zamówieniu lub je wycofać do momentu wpłaty zadatku.

5. W przypadku błędu w cenie lub opisie, firma BiuroKoncept zastrzega sobie możliwość anulowania zamówień zawierających niewłaściwe informacje. Klient otrzyma pocztą elektroniczną propozycję podtrzymania umowy z właściwymi danymi lub jej anulowania. W przypadku braku odpowiedzi zamówienie zostanie anulowane.

/ Płatności:

1. Sposób płatności ustalany jest indywidualnie z klientem po ustaleniu szczegółów zamówienia.

2. Możliwe formy płatności - gotówka lub przelew na konto bankowe.

3. Przy realizacji zamówienia pobierany jest zadatek w wysokości określonej indywidualnie z klientem. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty zadatku na konto firmy BiuroKoncept.

4. W przypadku, gdy w zamówieniu podane są kwoty w walucie obcej rozliczenie zamówienia nastąpi w dniu wystawienia końcowej faktury VAT według kursu sprzedaży waluty podanej w tabeli NBP.

5. Towar do momentu zapłaty pozostaje własnością firmy BiuroKoncept.

/ Realizacja zamówień:

1. Termin realizacji podany na zamówieniu nie zawiera przerw świątecznych oraz wakacyjnych fabryk, liczony jest od dnia wpłacenia zadatku na konto firmy BiuroKoncept .

2. Sposób i koszt transportu ustalany jest podczas zatwierdzania zamówienia z klientem indywidualnie.

3. Nabywca ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki i jej zawartość w obecności spedytora. W przypadku stwierdzenia powstania szkody transportowej zobowiązany jest wykonać akty staranności wymagane przepisami ustawy z dnia 15.11.1984 r. - Prawo przewozowe /Dz.U. z 1995 r., Nr 119, poz.575 z póź. zm./ dla zachowania odpowiedzialności przewoźnika, a w szczególności spowodować protokolarne ustalenie przez przewoźnika stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Stanowi to podstawę do uznania reklamacji.

4. Jeżeli po otrzymaniu towaru kupujący znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien w obecności kuriera spisać protokół szkody, w którym ujęta będzie data, godzina doręczenia oraz opis uszkodzeń lub zauważonych braków. Wymiana produktu na nowy możliwa jest tylko na podstawie spisanego protokołu.

5. W przypadku stwierdzenia wad produktu w trakcie jego użytkowania należy skontaktować się z firmą BiuroKoncept (adresy kontaktowe podane są w zakładce Kontakt na stronie www.biurokoncept.pl) w celu ustalenia sposobu realizacji reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych, w przypadku konieczności sprowadzenia niezbędnych towarów z zagranicy termin ten może ulec przedłużeniu, o czym klient zostanie poinformowany. Produkt uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe, firma BiuroKoncept zwróci kupującemu równowartość ceny produktu lub zaoferuje inny produkty dostępny w ofercie.

/ Ochrona danych osobowych:

1. Kupujący zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia.

2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb i nie są udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).

3. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, ich korekty oraz żądania usunięcia ich z bazy danych sklepu.

/ Postanowienia końcowe:

1. Klient przyjmuje do wiadomości, że zdjęcia produktów, kolory materiałów wykończeniowych zaprezentowane w serwisie www.biurokoncept.pl mogą różnić się w rzeczywistości.

2. Wszystkie informacje, zdjęcia produktów, znaki firmowe producentów są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji bez zgody właścicieli.

3. Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej a w sytuacji, gdy porozumienie takie byłoby niemożliwe, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby firmy BiuroKoncept.

4. Firma BiuroKoncept zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Informacje o zmianach będą publikowane na stronie www.biurokoncept.pl

5. Złożenie zamówienia oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

6Szanowni Państwo, przywiązujemy uwagę do tego aby opis oferownych przez nas produktów był kompletny i wolny od błędów. Nie jesteśmy jednak w stanie zagwarantować że błędy takie nigdy się nie pojawią.Ich obecność nie może być jednak podstawą do reklamacji, ani żadnych roszczeń, ponieważ przedstawione produkty, ich opis, a także podane ceny nie są ofertą zgodnie z brzmieniem Art. 66 § 1 KC, a stanowią jedynie zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji, zgodnie z Art. 71 KC.

W przypadku znalezienia jakichkolwiek błędów, prosimy o przesłanie stosownej informacji. Dziękujemy.