Wczytuję dane...
Regulamin i Polityka prywatności

logo

Regulamin określa zasady korzystania z katalogu artykułów oferowanych na stronie www.biurokoncept.pl, ul. Bierutowska 57 - 59, 51-317 Wrocław.
Biurokoncept meble i wnętrza biurowe Aneta Ślęzakowska
Firma posiada numer 
NIP: 7511003871 / REGON: 302327434

Dodatkowo działamy pod nazwą Biurokoncept Sp. z o.o. 
Firma posiada numer NIP: 8952240916 / REGON: 521834124 / KRS: 0000968259


/ Postanowienia ogólne:

1. Oferta zamieszczona pod adresem www.biurokoncept.pl nie jest typowym sklepem internetowym. Zamieszczone produkty prezentowane są w celu zaznajomienia użytkownika serwisu z ofertą firmy Biurokoncept.

2. Ceny prezentowane w katalogu są cenami netto wyrażonymi w polskich złotych. Cena podawana jest informacyjnie i nie jest wiążąca w momencie składania wstępnego zapytania w postaci zamówienia dokonanego za pomocą serwisu internetowego.

/ Zamówienia:

1. Zamówienia składane przez serwis www.biurokoncept.pl nie są wiążące dla żadnej ze stron - są jedynie zapytaniem o ofertę z określeniem orientacyjnej wartości zamówienia.

2. Po złożeniu zapytania pracownicy Biurokoncept skontaktują się z klientem w celu określenia ostatecznej wartości zamówienia i ewentualnego doprecyzowania zamówienia.

3. Po dokonaniu weryfikacji użytkownik otrzymuje ostateczne zamówienie, które określa rodzaj towaru, nr referencyjny, kolor, materiał, ilość oraz wartość zamówienia. Na druku zamówienia określony jest termin realizacji, adres dostawy oraz sposób płatności.

4. Klient może dokonać zmian w zamówieniu lub je wycofać do momentu wpłaty zadatku.

5. W przypadku błędu w cenie lub opisie, firma BiuroKoncept zastrzega sobie możliwość anulowania zamówień zawierających niewłaściwe informacje. Klient otrzyma pocztą elektroniczną propozycję podtrzymania umowy z właściwymi danymi lub jej anulowania. W przypadku braku odpowiedzi zamówienie zostanie anulowane.

/ Płatności:

1. Sposób płatności ustalany jest indywidualnie z klientem po ustaleniu szczegółów zamówienia.

2. Możliwe formy płatności - gotówka lub przelew na konto bankowe.

3. Przy realizacji zamówienia pobierany jest zadatek w wysokości określonej indywidualnie z klientem. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty zadatku na konto firmy Biurokoncept.

4. W przypadku, gdy w zamówieniu podane są kwoty w walucie obcej rozliczenie zamówienia nastąpi w dniu wystawienia końcowej faktury VAT według kursu sprzedaży waluty podanej w tabeli NBP.

5. Towar do momentu zapłaty pozostaje własnością firmy Biurokoncept.

/ Realizacja zamówień:

1. Termin realizacji podany na zamówieniu nie zawiera przerw świątecznych oraz wakacyjnych fabryk, liczony jest od dnia wpłacenia zadatku na konto firmy Biurokoncept .

2. Sposób i koszt transportu ustalany jest podczas zatwierdzania zamówienia z klientem indywidualnie.

3. Nabywca ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki i jej zawartość w obecności spedytora. W przypadku stwierdzenia powstania szkody transportowej zobowiązany jest wykonać akty staranności wymagane przepisami ustawy z dnia 15.11.1984 r. - Prawo przewozowe /Dz.U. z 1995 r., Nr 119, poz.575 z póź. zm./ dla zachowania odpowiedzialności przewoźnika, a w szczególności spowodować protokolarne ustalenie przez przewoźnika stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Stanowi to podstawę do uznania reklamacji.

4. Jeżeli po otrzymaniu towaru kupujący znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien w obecności kuriera spisać protokół szkody, w którym ujęta będzie data, godzina doręczenia oraz opis uszkodzeń lub zauważonych braków. Wymiana produktu na nowy możliwa jest tylko na podstawie spisanego protokołu.

5. W przypadku stwierdzenia wad produktu w trakcie jego użytkowania należy skontaktować się z firmą Biurokoncept (adresy kontaktowe podane są w zakładce Kontakt na stronie www.biurokoncept.pl) w celu ustalenia sposobu realizacji reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 21 dni roboczych od jej otrzymania poprzez wysłanie odpowiedzi listem poleconym, lub w inny sposób, określony przez strony.

/ Postanowienia końcowe:


1. Klient przyjmuje do wiadomości, że zdjęcia produktów, kolory materiałów wykończeniowych zaprezentowane w serwisie www.biurokoncept.pl mogą różnić się w rzeczywistości.

2. Wszystkie informacje, zdjęcia produktów, znaki firmowe producentów są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji bez zgody właścicieli.

3. Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej a w sytuacji, gdy porozumienie takie byłoby niemożliwe, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby firmy Biurokoncept.

4. Firma Biurokoncept zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Informacje o zmianach będą publikowane na stronie www.biurokoncept.pl

5. Złożenie zamówienia oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

6Szanowni Państwo, przywiązujemy uwagę do tego aby opis oferowanych przez nas produktów był kompletny i wolny od błędów. Nie jesteśmy jednak w stanie zagwarantować że błędy takie nigdy się nie pojawią. Ich obecność nie może być jednak podstawą do reklamacji, ani żadnych roszczeń, ponieważ przedstawione produkty, ich opis, a także podane ceny nie są ofertą zgodnie z brzmieniem Art. 66 § 1 KC, a stanowią jedynie zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji, zgodnie z Art. 71 KC.

/ Ochrona danych osobowych:

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH W CELACH PROMOCYJNYCH

§.1 Postanowienia ogólne

1. Administratorem danych jest Biurokoncept meble i wnętrza biurowe Aneta Ślęzakowska  z siedzibą w: Wrocławski Park Biznesu, Budynek nr 3B, Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. 

2. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik „zastąpiony został określeniem „Ty” ,„Administratorem”-„My’’. Termin RODO  oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 §.2 Administrator Danych  

3. Dane osobowe przetwarzane są :

a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych

b. w zakresie i w celu niezbędnym do nawiązania , ukształtowania treści Umowy , zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych  droga elektroniczną

c. w zakresie i w celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów ( prawnie usprawiedliwionych celów) , a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby .

d. w celach promocyjnych i marketingowych

4. Każda osoba , której dane dotyczą ( jeżeli jesteśmy ich administratorem ) ma prawo dostępu do danych osobowych , sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania , prawo sprzeciwu , prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą  elektroniczną pod adresem e-mail :  info@biurokoncept.pl

6. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych osobowych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe lub unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych

7. Usługodawca ma prawo udostępnić dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionych na podstawie właściwych przepisów prawa ( np. organom ścigania )

8. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych

9. Usługodawca nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa

10. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzające, z którymi ścisłe współpracujemy  .

11.Zgoda dotyczy konkretnego adresu email, a także innych powiązanych z domeną.

W przypadku znalezienia jakichkolwiek błędów, prosimy o przesłanie stosownej informacji. Dziękujemy.

Facebook-color Created with Sketch.